Information for patients and families on Clearview's policies regarding COVID-19

(888) 374-1015
Click to call us toll free: (888) 374-1015

Interpreting Services Available

American Sign Language


Attention:
If you use American Sign Language, language assistance services, free of charge, are available to you.

Español


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

繁體中文


注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電

한국어


주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Tiếng Việt


CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

العربية


ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Deutsch


ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

Français


ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.

ગુજરાતી

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે.

Tagalog


PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

हिंदी


ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

ພາສາລາວ


ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ

Русский


ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода

Português


ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.

Türkçe


DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz

日本語


注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます